Language
           

درسطح کل کشور بیش از 53200 روستا دارای ارتباط مخابرات و تعداد روستاهای مجهز به ICT روستایی معادل 10000 روستا می باشد.

تعدادمشترکین تلفن ثابت در سطح کل کشور 7 /28میلیون مشترک می باشد.

تعدادمشترکین تلفن همراه معادل 61 میلیون مشترک است .

ضریب نفوذ تلفن ثابت در سطح کل کشور معادل 37درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه (اپراتور اول)نیزمعادل 73 درصد می باشد.

در سطح کل کشور معادل 167000دستگاه تلفن همگانی شهری و راه دور دایر است.

میزان پورتهای دسترسی دایر شده دیتا درسطح کل کشور معادل 3000000پورت میباشد.

در سطح کل کشور معادل 1239شهر تحت پوشش شبکه تلفن همراه است.