Language
                       

درسطح کل کشور بیش از 53200 روستا دارای ارتباط مخابرات و تعداد روستاهای مجهز به ICT روستایی معادل 10000 روستا می باشد.

تعدادمشترکین تلفن ثابت در سطح کل کشور 29 میلیون مشترک می باشد.

            

تعدادمشترکین تلفن همراه معادل 61 میلیون مشترک است .

ضریب نفوذ تلفن ثابت در سطح کل کشور معادل 37درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه (اپراتور اول)نیزمعادل 73 درصد می باشد.

            

در سطح کل کشور معادل 167000دستگاه تلفن همگانی شهری و راه دور دایر است.

میزان پورتهای دسترسی دایر شده دیتا درسطح کل کشور معادل 3400000پورت میباشد.

            

در سطح کل کشور معادل 1239شهر تحت پوشش شبکه تلفن همراه است.